barra top2
Projectes

Projectes (22)

[Any inici] 2012 [Any final] 2014

[País]  Uruguai

[Ciutat]  Montevideo

[Entitats finançadores]

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

[Entitats col.laboradores]

Casal Català de Montevideo

Archiveros sin Fronteras Uruguay

 

[Resum del projecte]

El Casal Català és una entitat cultural i recreativa fundada a Montevideo (Uruguai) el 29 de gener de 1926, reconeguda com a Comunitat Catalana a l’Exterior per la Generalitat de Catalunya.

Amb anterioritat ja s’havien fet diversos contactes amb el CCM que van permetre conèixer el volum documental existent, les diverses tipologies documentals que conté i, sobretot, l’estat de conservació que no era l’adient, segons sembla, perquè han patit diversos trasllats que han malmès els fons. Per aquest motiu a l’iniciar la col·laboració ja teníem un estudi de prospecció d’arxius realitzat per la cooperant Fina Solà l’any 2006. La documentació més important són: els Llibres d’Actes des de la seva fundació el 1926 fi ns a l’actualitat, la sèrie de correspondència, els llibres de comptabilitat, els butlletins (conserva, per exemple, la major part dels números del “Manelic”) i, quant a les fotografies, si bé no hi ha una gran quantitat sí que moltes d’elles són importants perquè fan referència a les visites dels diversos Presidents de la Generalitat i a algunes activitats importants.

En aquesta ocasió les tasques a desenvolupar consistien en la digitalització dels fons documentals amb una doble fi nalitat: que l’Arxiu Nacional de Catalunya compti amb una còpia de la documentació del Casal i evitar la degradació dels suports que en molts casos ja es troba en una fase molt avançada. Per a iniciar la col·laboració es va traslladar a Montevideo la cooperant Imma Moratalla, que hi va estar des dels dies 11 al 20 de desembre de 2012. La seva tasca va ser el trasllat del maquinari i el programari que havien de permetre efectuar la digitalització i, sobretot, establir les pautes d’organització, classificació i descripció de la documentació, així com continuar des de Barcelona amb el control i la recollida de les dades.

Per tirar endavant el projecte s’ha comptat amb la implicació del Casal Català de Montevideo, sobretot de la seva directora, Maria Gispert, i amb la col·laboració inestimable de Archiveros sin Fronteras Uruguay, que ha destinat un cooperant, el David Pérez, per a la realització dels treballs de digitalització, classificació i descripció del fons.

El projecte ha quedat enllestit l'any 2014 i al llarg del 2015 està prevista la presentació oficial del projecte, amb l'entrega de la documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

[Any inici] 2000  [Any final] 2001

[País] Guinea Equatorial

[Ciutats] Malabo i Bata

[Entitats finançadores]

• Asociación para el Desarrollo Comunitario (ADECO) (Guinea Equatorial)
• Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
• Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, Generalitat de Catalunya

[Entitats col.laboradores]

• Centro Cultural Hispano-Guineano (Malabo)
• Oficina Técnica de Cooperación de Malabo
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

[Resum del projecte]

Cal esmentar que l’origen del projecte s’esdevé d’una actuació anterior en què Arxivers sense Fronteres va organitzar els arxius de cinc municipis de Guinea i es va iniciar el procés per a informatitzar els inventaris de la documentació. Aleshores va sorgir la possibilitat de millorar aquests equipaments informàtics i poder crear les dues aules a Malabo i Bata, amb l’aportació de trenta ordinadors i sis impressores donats pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. S'aprofità la posada en funcionament de les dues aules d’informàtica per fer diversos cursos de formació tècnica en informàtica per als usuaris. El projecte fou finançat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

[Any inici] 2001  [Any final] 2006

[País]  Brasil

[Ciutat]  São Félix do Araguaia

[Entitats finançadores]

• Secretaria de Relacions Exteriors, Generalitat de Catalunya
• Districte de Sants-Montjuïc, Ajuntament de Barcelona
• Comunitat Religiosa dels Agustins, El Escorial (Madrid)
• Prelatura de São Félix do Araguaia

[Resum del projecte]

El bisbe Pere Casaldàliga va dirigir la Prelatura de São Félix do Araguaia a la regió del Mato Grosso (Brasil) durant més de 35 anys de la seva vida pastoral. La seva implicació en la lluita pels més desvalguts i la defensa dels drets de les persones de l’ampli territori de la prelatura el van conduir a tenir molta relació amb diverses personalitats i polítics de diversos països, sobretot de Llatinoamèrica i així ho reflecteix la seva documentació.

Arxivers sense Fronteres  ha col.laborat amb aquesta prelatura en la preservació de la documentació mitjançant la realització de còpies digitalitzades i microfilmades de la documentació que va generar el bisbe durant la seva vida pastoral. D’aquesta manera se n’assegurarà la conservació com a font d’investigació per a futures generacions, atesa l’especial personalitat i significació del bisbe Pere Casaldàliga, referent de l’Església més compromesa amb els pobres i els marginats de la regió del Mato Grosso, a més de defensor del corrent de la Teologia de l’Alliberament.

L’any 2006 es va donar una còpia de la documentació digitalitzada i microfilmada (un total de 208.268 imatges) a diversos arxius públics del Brasil i també a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Diumenge, 18 Novembre 2001 00:00

[2001] Barcelona Coopera. Projecte de Portal per a ongs

Written by

[Any inici] 2001 [Any final] 2001

[País]  Espanya

[Ciutat]  Barcelona

[Entitats finançadores]

Ajuntament de Barcelona, mitjançant el programa Barcelona Solidària.

[Entitats col.laboradores]

Fundació Cirem

[Resum del projecte]

L'any 2001 AsF col.laborà amb la Fundació Cirem en el disseny i primera fase d'elaboració d'un avantprojecte de portal per a ongs de la ciutat de Barcelona.

[Any inici] 1997  [Any final] 2001

[País]  Guinea Equatorial

[Ciutats]  Baney, Luba, Malabo, Rebola i Riaba
 
[Entitats finançadores]

• Ajuntament de Barcelona

[Entitats col.laboradores]

• Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
• Centro Cultural Hispano Guineano de Malabo (Guinea Equatorial)
• Oficina de la Comissió de la Unió Europea de Guinea Equatorial
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

[Resum del projecte]

En aquest sentit, es va fer un curs de formació bàsica en arxivística que es va oferir a tots els responsables dels arxius dels municipis de Malabo, Baney, Luba, Rebola i Riaba, en el qual es van combinar les explicacions teòriques amb la pràctica en cadascun d’aquests arxius. També se’ls va ensenyar a informatitzar els inventaris de la documentació per tal de poder consultar la informació d’una manera més ràpida i, alhora, a començar a emprar nova tecnologia per a la gestió dels arxius.

 

[Any inici] 1999  [Any final] 1999

[País]  Guinea Equatorial

[Ciutat]  Malabo

[Resum del projecte]

Després de la col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Barcelona en l'organització de la documentació administrativa, corresponent a la generada amb posterioritat a la independència de 1968, Arxivers sense Fronteres dugué a terme, juntament amb els tècnics de l'arxiu de Malabo, un primer tractament bàsic de la documentació històrica fonamentat en la conservació i la preservació.

[Any inici] 2001  [Any final] 2005

[País]  Bòsnia-Herzegovina

[Ciutats]  Banja Luka i Sarajevo

[Entitats finançadores]

• Programa Barcelona Solidària, Ajuntament de Barcelona
• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya

[Entitats col.laboradores]

• Arxiu Nacional del Govern d’Andorra
• Associació d’Arxivers de Catalunya
• Conductors Solidaris

[Resum del projecte]

Finançats per l'Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, s'organitzaren els anys 2001 en una primera fase, i el 2005, uns seminaris de formació bàsica en arxivística per a treballadors tècnics de diferents arxius de les ciutats de Sarajevo i Banja Luka.

Durant l’any 2001 es va iniciar el projecte de col.laboració amb l’Arxiu Nacional de Bòsnia-Herzegovina.  Es van dur a terme diversos cursos de formació en arxivística dirigits als treballadors dels centres de l’Arxiu Nacional de Bòsnia-Herzegovina i dels arxius municipals d’aquesta República. Els cursos de formació que es van impartir tenien com a objectiu facilitar l’organització dels fons documentals dels arxius que van sobreviure a la Guerra dels Balcans per tal de garantir la conservació de la documentació i la possible consulta. Arxivers sense Fronteres també va coordinar la donació d’una microfilmadora per part de l’Arxiu Nacional d’Andorra a l’Arxiu Municipal de Sarajevo, la qual va ser traslladada a la seu d’aquest arxiu amb la col.laboració de Conductors Solidaris. Així mateix, es va dotar aquests centres d’una col.lecció de publicacions que va facilitar l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

L’any 2005 es van fer dos cursos més de formació, un dirigit al personal de l’Arxiu Municipal de Sarajevo i l’altre al de l’Arxiu Municipal de Banja Luka. En el primer centre arxivístic l’objectiu va ser facilitar als arxivers un curs d’especialització sobre la descripció arxivística basada en les normes internacionals ISAD(G) que emanen del Consell Internacional d’Arxius i, en el segon cas, es va impartir un curs bàsic de metodologia arxivística dirigit al personal que s’iniciava en aquesta disciplina.

[Any inici] 2010  [Any final] 2012

[País]  Mèxic

[Ciutat]  Mèxic D.F

[Entitats finançadores]

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

 

[Resum del projecte]

L’any 2010, a partir d’un acord entre l’Àrea de les Comunitats Catalanes a l’Exterior, adscrita al Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, i AsF es va iniciar el projecte d’organització de l’arxiu de l’Orfeó Català de Mèxic. Una de les qüestions que feia necessària aquesta col·laboració era la de salvaguardar el patrimoni documental que recull entre d’altres coses la memòria de l’exili català de l’any 1939. Les complexitats d’un projecte d’aquestes característiques, marcades per la llunyania i les casuístiques especials d’una entitat històrica com l’Orfeó Català de Mèxic, fa preveure una planificació exhaustiva i la predisposició de col·laborar entre les parts implicades.

Perquè una experiència d’aquest tipus pogués prosperar s'han tingut en compte molts aspectes: els recursos amb els que es compten, tant econòmics com humans, una bona coordinació de la vocalia del projecte des d’AsF (l’any 2010 recau en Salvador Cabré, i a partir del 2011 en Andreu Gurrera), la implicació dels responsables de l’Orfeó, el recolzament dels col·legues al país, en aquest cas d’AsF Mèxic, la capacitat dels cooperants que es traslladen a Mèxic per coordinar el projecte en la fase inicial, la formació i la implicació de les persones que desenvolupen les tasques diàries a l’OCM (digitalitzar la documentació, descripció de la documentació,...), i moltes altres qüestions.

En una primera fase s’han descrit amb la NODAC 1248 unitats documentals i s’ha procedit a digitalitzar 1083 documents. El document més antic que s’ha descrit data de 1892, concretament es tracta d’una partitura, però la documentació descrita fins l’actualitat es pot datar entre 1907 i 1988. El fons inclou un gran gruix de documentació administrativa de l’Orfeó, però també la correspondència dels exiliats catalans a terres mexicanes. Després d’anys de treball en el tractament de la documentació de l’Orfeó i del condicionament global de l’arxiu de l’entitat, es van poder presentar els primers resultats l'any 2012, que es concreten en el lliurament de més de 20.000 imatges de documents digitalitzats. S'han lliurat a l’Orfeó i a la Generalitat de Catalunya perquè els dipositi a l’Arxiu Nacional de Catalunya i al Dipòsit Digital d'Arxius de Catalunya, amb la finalitat d'assegurar la preservació de la informació continguda en aquest important fons i facilitar l'accés de les persones interessades en la seva consulta.

 

Pàgina 2 de 2
 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook